Επικαιρότητα

Φαρμακευτικές επενδύσεις 605 εκατ. ευρώ κατατέθηκαν στο «Ελλάδα 2.0»

Επικαιρότητα

Φαρμακευτικές επενδύσεις 605 εκατ. ευρώ κατατέθηκαν στο «Ελλάδα 2.0»

Σε 604.849.335,12 ευρώ ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός των προτάσεων που κατατέθηκαν στη δράση: «Μεταρρυθμίσεις του Συστήματος Clawback & Συμψηφισμός του με Ερευνητικές & Επενδυτικές Δαπάνες», από τις δικαιούχους φαρμακευτικές εταιρείες. Η αιτούμενη επιχορήγηση ανέρχεται σε 292.294.707,01 ευρώ.

Η δράση έχει προϋπολογισμό 250.000.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και Φορέας υλοποίησής της είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μέχρι την 28η Απριλίου 2022, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, κατατέθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) 65 αιτήματα ενίσχυσης, από 40 δυνητικούς δικαιούχους.

Τα 50 αιτήματα αφορούν σε ενίσχυση έργων Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α). Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτών, ανέρχεται σε 403.486.170,77 ευρώ και η αιτούμενη επιχορήγηση σε 213.607.973,94 ευρώ. Τα υπόλοιπα 15 αιτήματα σχετίζονται με την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός τους διαμορφώνεται σε 201.363.164,35 ευρώ και η αιτούμενη επιχορήγηση σε 78.686.733,07 ευρώ.

Σημειώνεται πως βάσει της πρόσκλησης οι δικαιούχοι είχαν τη δυνατότητα υποβολής έως τριών αιτημάτων ενίσχυσης έργων Ε&Α και έως τριών επενδυτικών σχεδίων, αντίστοιχα.

Βασικά χαρακτηριστικά δράσης:

Στόχος είναι: η μεταρρύθμιση του συστήματος clawback για το μεσοπρόθεσμο δραστικό περιορισμό του και ο ταυτόχρονος συμψηφισμός επιστροφών clawback με δαπάνες κλινικών μελετών, δαπάνες για Ε&Α ή επενδυτικές δαπάνες των υπόχρεων για την επιστροφή εταιριών, χρονικής περιόδου 2021-2023, καθώς και πολιτικές για τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης.

Πρόκειται για το συμψηφισμό αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών Ε&Α και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής.

Απευθύνεται σε φαρμακευτικές επιχειρήσεις που υποχρεούται σε καταβολή ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.

Δικαιούχος επιχείρηση για ενίσχυση από το πρόγραμμα θεωρείται για έργα Ε&Α και επενδυτικά σχέδια ο Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμάκων ή ο τοπικός του αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, εφόσον ορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας, και εν γένει κάθε φαρμακευτική επιχείρηση που υποχρεούται σε καταβολή ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback) της φαρμακευτικής δαπάνης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.

Ειδικά για επενδυτικά σχέδια δικαιούχοι είναι, επίσης, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας που εμπίπτουν στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ): 21.10, 21.20, 26.60, 32.50, 17.22 και 72.11 και υποχρεούνται σε καταβολή ποσού αυτόματης επιστροφής (clawback).

Επιλέξιμες δαπάνες, για έργα Ε&Α είναι: 1) οι αμοιβές κάθε βαθμίδας προσωπικού, 2) οι δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο, 3) οι δαπάνες για κτίρια στο βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο, 4) η ανάθεση με σύμβαση σε εξωτερικούς συνεργάτες ή φορείς, 5) τα πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

Τέλος, για την εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για: 1) ενσώματα στοιχεία ενεργητικού (δαπάνες αγοράς ή κατασκευής, ανέγερσης ή επέκτασης κτιριακών, ειδικών, βοηθητικών εγκαταστάσεων, επενδυτικές δαπάνες στοιχείων ενεργητικού, ειδικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις π.χ. καθαροί χώροι παραγωγής, ηλεκτρομηχανολογικά δίκτυα, εκσυγχρονισμός αποθηκών κλπ) και για 2) άυλα στοιχεία ενεργητικού, υπό προϋποθέσεις.

You may also like